History

Date City Category Rank



1st 2nd 3rd
1994 Sakarya U18 Italy Germany Turkey
1995 Edirne U16 Turkey TurkeyB Moldovia
1997 Sakarya U16 Yugoslavia France Turkey
1998 Antalya U16 Yugoslavia Turkey Lithuania
1999 Antalya U16 Bulgaria Yugoslavia Turkey
2001 Bursa U16 Russia Macedonia Turkey
2002 Istanbul B Sweden Italy Turkey
2005 Sakarya U16 Turkey Serb.&Mont. Italy
2006 Sakarya U16 Serb.&Mont. Iran Turkey
2007 Sakarya U16 Turkey France Croatia
2008 Sakarya U16 Greece Italy France
2009 Ankara U16 Turkey Slovenia Croatia
2010 Konya U16 Serbia France Turkey
2011 Gaziantep U16 P.R.of China Turkey Germany
2012 Sakarya U16 Egypt Poland Russia
2013 Sakarya U16 Greece Serbia France
2014 Sakarya U16 Latvia France Germany
 2015 Konya U16 Turkey Lithuanian France 
 2016 Samsun  U16   Lithuanian Serbia  Turkey U16